RBRU CST : ระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

Card image cap
user

Log in

สำหรับ นศ. ที่เข้าปี 2560 เป็นต้นไป


ประกาศ ! ปรับปรุงเกณฑ์การสอบใหม่

เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี.

หัวข้อในการสอบประกอบด้วย 3 หัวข้อดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computing Fundamental) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Application) เป็นการทดสอบความสามารถในการการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำนักงานโดยประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
- โปรแกรมประมวลผลคำ ประกอบด้วย การจัดรูปแบบเอกสาร การจัดการไฟล์เอกสาร การใช้งานเครื่องมือ การแทรกวัตถุ
- โปรแกรมกระดาษคำนวณ ประกอบด้วย การจัดรูปแบบเอกสาร การใส่สูตรคำนวณ การใช้งานฟังก์ชัน การแทรกวัตถุ
- โปรแกรมนำเสนอ ประกอบด้วย การจัดรูปแบบ การจัดการภาพเคลื่อนไหว การแทรกวัตถุ
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้งานเว็บบราวเซอร์ การค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือในการค้นหา การรับ/ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การแนบไฟล์ การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง

ประกาศ !

เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ , สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี.

- การชำระเงินกรณีที่มีค่าใช้จ่าย นศ.ต้องชำระเงินตามกำหนดในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดรายชื่อการสมัคร (ไม่สามารถชำระเงินวันเดียวกับการสอบได้แล้ว)


- เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2563
- ชำระเงินค่าสมัคร 1 - 10 ตุลาคม 2563
- ปฐมนิเทศการใช้โปรแกรม 14 ตุลาคม 2563
- การเข้าใช้โปรแกรม 14 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563
- การอบรม 14 - 15 พฤศจิกายน 2563
- การสอบวัดผล 16 พฤศจิกายน 2563
© 2018 ARIT Rambhai Barni Rajabhat University.